O nas - ckp

Przejdź do treści

Menu główne:

O nas

Informacje o CKP

             We wrześniu 1996 r. Kurator Oświaty w Przemyślu wydaje decyzję o utworzeniu Centrum Kształcenia Praktycznego
w Jarosławiu. Centrum jest nowym typem placówki oświatowej, które przejęło kompetencje szkół w zakresie kształcenia praktycznego. CKP utworzone zostało na bazie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Budowlanych w Jarosławiu, swoją działalność dydaktyczną w pełni rozpoczęło we wrześniu 1997r. przejmując całe kształcenie praktyczne w zawodach budowlanych. Od l września 2000 r. CKP rozszerzyło zakres kształcenia praktycznego o zawody mechaniczne i kursy nauki jazdy.

         Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu realizuje wytyczone zadania, do których należą:
~ organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół budowlanych i mechanicznych województwa podkarpackiego i regionu południowo-wschodniej Polski,
~ organizowanie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół budowlanych
i mechanicznych województwa podkarpackiego,
~ organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje oraz umożliwiających przekwalifikowanie (na zlecenie powiatowych urzędów pracy i innych instytucji),
~ organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu
w zakresie nowoczesnych technik i technologii wytwarzania (na zlecenie CODN i wojewódzkich ośrodków metodycznych),
~ organizowanie, na zlecenia zakładów pracy, szkole specjalistycznych dla uczniów i słuchaczy, w zawodach budowlanych szerokoprofilowych, zgodnie z potrzebami rynku,
~ opracowywanie i wydawanie podręczników, skryptów, poradników oraz materiałów metodycznych dla uczniów i słuchaczy oraz nauczycieli z branży budowlanej i mechanicznej.

          Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu organizuje i realizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów jarosławskich szkół zawodowych w branży budowlanej, drzewnej, instalacyjnej oraz mechanicznej i samochodowej. Realizuje również zajęcia nauki jazdy dla uczniów w ramach obowiązujących programów nauczania.   
          Organizuje i prowadzi kursy umożliwiające nabycie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w strukturze programów finansowanych z funduszy Unii Europejskich oraz w formie wolnego naboru. Organizuje również dodatkowe formy uzupełniania kwalifikacji zawodowych i uzyskiwania dodatkowych kompetencji dla uczniów.
          Współpracuje z lokalnymi instytucjami rynku pracy, Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie, Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz firmami branży  budowlanej i mechanicznej.
         
Organizuje i przeprowadza egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodach: murarz, posadzkarz, malarz - tapeciarz, monter izolacji budowlanych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz, blacharz, mechanik monter maszyn i urządzeń.

          Od kilku lat pełni rolę Regionalnego Ośrodka Wspierania Egzaminów Zawodowych (ROWEZ) dla branży budowlanej, instalacyjnej i drzewnej.   

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego